รายงาน
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
สายตรงสำนักงาน
 
สำหรับ ADMIN
Username :
Password :
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอประชาสัมพันธ์และเชิญชวนผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้เสียภายนอกตอบแบบสำรวจคุณธรรมและความโปร่งใส
   
 
   

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
https://itas.nacc.go.th/go/eit/gyaqom

 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 01 มีนาคม 2565